Projekt Avastin
Projekt Avastin vznikl v roce 2005 jako klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem, biologickým preparátem, který cíleně zabraňuje angiogenezi v nádorové tkáni. Cílem projektu jako lékového registru je sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby tímto biologickým preparátem. Díky spolupráci všech zapojených center se podařilo ke konci roku 2007 nasbírat data o více než 500 pacientech s pokročilým karcinomem kolorekta, což v rámci České republiky představuje klinicky významný datový soubor. Navíc, od roku 2008 je použití Avastinu v protinádorové terapii rozšířeno i na karcinom prsu a plic (a od 1. března 2010 i na karcinom ledvin), což umožňuje epidemiologickou charakteristiku pacientů, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů i detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků v rámci čtyř odlišných diagnóz.

Avastin

Přínos projektu Avastin je však nejen v charakterizaci a sledování léčebných výsledků pacientů s metastatickým onemocněním kolorekta, prsu a plic, ale vzhledem k nákladnosti biologické léčby také v zajištění podkladů pro odhady ekonomického charakteru, jako například pro plánování nákladů protinádorové terapie. Cíle projektu Avastin jsou následující:

Primární cíle projektu:

  • Sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti léčby Avastinem
  • Hodnocení efektivity léčby Avastinem

Sekundární cíle projektu:

  • Analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientů léčených Avastinem ve vztahu k referenčním populačním datům ČR

Parametrická struktura registru obsahuje jak klinické údaje týkající se diagnostiky a rozsahu onemocnění tak údaje o léčbě pacienta. Ty jsou dále rozděleny na údaje o terapii předcházející léčbě Avastinem a údaje týkající se doby po nasazení Avastinu. V oddělených formulářích jsou pak detailně zaznamenávány údaje o nežádoucích účincích léčby Avastinem.

Vyhledávání